niedziela, 02 październik 2022

K Kursy i Szkolenia

EKSPLOATACJA I DOZÓR URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 kV

Kurs przeznaczony jest osób zajmujących się eksploatacją, pomiarami i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną w tym urządzenia, instalacje i sieci.

Program kursu obejmuje: materiałoznawstwo, Instalacje elektroenergetyczne, bezpieczeństwo i higiena pracy  ochrona poż. i ratownictwo i pomiary elektryczne.

Prosimy o pisemne zgłoszenia na nasz adres lub faxem nasz nr 32 255-32-27 .

O terminach kursów każdorazowo zawiadamiamy zainteresowanych.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Śląska Rada  NOT FSNT w Katowicach

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT