piątek, 28 styczeń 2022

K Kursy i Szkolenia

METODYKA PROWADZENIA SZKOLEŃ OKRESOWYCH BHP

Kurs przeznaczony jest:  dla pracowników administracyjnej służby BHP oraz innych osób przygotowujących się do prowadzenia zajęć na szkoleniach okresowych w dziedzinie bhp, a które nie posiadają przygotowania dydaktycznego zgodnie z  §1a ust.4 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy  z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2005 r Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972; Dz. U.  2007 r. Nr 196 poz. 1420) 

Program szkolenia zawiera: zagadnienia przygotowujące  do pro­wadzenia procesu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w spo­sób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem, odpowiednich dla określonych grup uczestników szkolenia i rodzajów szkolenia: form organizacyj­nych i metod szkolenia oraz środków dydaktycznych

Liczba godzin szkolenia: ok. 60

 

Prosimy o pisemne zgłoszenia na nasz adres lub faxem nasz nr 32 255-32-27 .

O terminach kursów każdorazowo zawiadamiamy zainteresowanych.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Śląska Rada  NOT FSNT w Katowicach

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT