wtorek, 27, czerwiec 2017

S Szkolenia i kursy

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym - dla uzyskania uprawnień: Inspektor ochrony radiologicznej typu IOR-1Z; IOR-1R; IOR-1

Lista uczestników kursu od 15 maja - 8 czerwca 2017 r. została zamknięta.
Zapraszamy na kurs we wrześniu 2017 r.
_______________________________________________________________________________________
 
 kurs pt. „Ochrona przed promieniowaniem jonizującym" dla uzyskania uprawnień: 

Inspektor  ochrony radiologicznej

typu IOR-1Z;  IOR-1R;  IOR-1

Uprawnienia inspektora OR mogą otrzymać osoby spełniające wymagania  odnośnie:  stanu zdrowia, wykształcenia (wyższe lub średnie),  stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie,  po zdaniu egzaminu państwowego (zgodnie z Rozp. RM z dn. 02.09.2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego oraz inspektorów ochrony radiologicznej).

Planowany  termin  kursu: 18 września - 12 października 2017 r.

Planowany termin egzaminu:   13 i 14 października 2017 r.

Zajęcia odbywać się będą w budynku Domu Technika NOT w Katowicach  ul. Podgórna 4, w godz. 9,00 - 15,00 codziennie                   
(od poniedziałku do piątku oraz w 1 sobotę) ) oraz w Instytucie Fizyki Jądrowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Koszt kursu wynosi  3.000,- zł od osoby płatne w pierwszym dniu kursu
gotówką lub przedpłatą przelewem na nasze konto: Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, ul. Podgórna 4
w ING Banku Śląskim O/Katowice
nr 27 1050 1214 1000 0007  0000 8949
(prosimy o okazanie dowodu wpłaty).

Opłata egzaminacyjna  wynosi  400,- Należy ją wpłacić na konto:
Państwowa Agencja Atomistyki, ul. Krucza 36,  00-522 Warszawa 
35 1010 1010 0087 4522 3100 0000.             

Na przelewie proszę wpisać imię i nazwisko osoby  zdającej egzamin.

Przed egzaminem należy okazać dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

Do dnia rozpoczęcia kursu prosimy dostarczyć:

 • kartę uczestnictwa w kursie ( w załączeniu),
 • zaświadczenie lekarskie (wg rozporządzenia MZiOp.Społ. z dnia 30.05.1996 r. nr 332   - Dz. U. nr 69 z 1996 r.) orzekające, że kandydat jest zdolny do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące ( rodzaj szkodliwości - promieniowanie jonizujące).

Zwracamy uwagę, że nie wszystkie placówki służby zdrowia lub lekarze medycyny pracy mogą takie zaświadczenie wystawić.
Placówką uprawnioną w woj. śląskim jest np.
Przychodnia Medycyny Pracy PROF-MED w Katowicach, ul. Żelazna 1, tel. 32 359-09-42
lub NZOZ ALTERMED w Katowicach, ul. Podgórna 4, tel. 32 253-76-81;                       

Po zdanym egzaminie należy złożyć do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki :

 1. Wniosek do Prezesa PAA o nadanie uprawnień IOR (druk) ,
 2. Zaświadczenie lekarskie (wg rozporządzenia MZiOp.Społ. z dnia 30.05.1996 r. nr 332   - Dz. U. nr 69 z 1996 r.)  orzekające, że kandydat jest zdolny do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące ( rodzaj szkodliwości - promieniowanie jonizujące).
 3. Odpis/kserokopię dyplomu lub świadectwa potwierdzających posiadane wykształcenie (średnie lub wyższe)
 4. Dokument potwierdzający posiadanie wymaganego stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące ( np. zaświadczenie  zakładu pracy).
  dla IOR 1-  wykszt. średnie -3 lata,    wykszt. wyższe - 1 rok
  dla IOR 1Z- wykszt. średnie- 1 rok,     wykszt. wyższe - 0)

      5.   Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

      6.  Kopię zaświadczenia ukończenia kursu,

      7.  Dokument potwierdzający zdanie egzaminu.

Kserokopie dokumentów winny być uwierzytelnione „za zgodność oryginałem".

NOT NIE ZAPEWNIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA.

 

Prosimy o zgłoszenia do 11 września 2017 r.

tel./fax. 32 255 32 27, mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub na nasz adres (decyduje kolejność zgłoszeń).

Informujemy, że mimo iż wymagania formalne dla kandydatów na inspektora OR w nowych przepisach obniżyły się ( np. dopuszczalne jest wykształcenie średnie) ilość materiałów do opanowania niepomiernie wzrosła. Dlatego prosimy o kierowanie na kursy osób, które są  w stanie opanować obszerny materiał przepisów prawnych, wydanych po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej, a także potrafiących wykonać obliczenia na poziomie szkoły średniej.

Karta zgłoszenia

Szkolenia i kursy - lists

 • KURSY I EGZAMINY DLA SŁUŻB ENERGETYCZNYCH w celu uzyskania świadectw kwalifikacyjnych G-1, G-2 i G-3. +

  Przy RODK działa Komisja Kwalifikacyjna dla osób dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno - pomiarowym i montażowym urządzeń, Więcej...
 • Ochrona przed promieniowaniem jonizującym - dla uzyskania uprawnień: Inspektor ochrony radiologicznej typu IOR-1Z; IOR-1R; IOR-1 +

  Lista uczestników kursu od 15 maja - 8 czerwca 2017 r. została zamknięta. Zapraszamy na kurs we wrześniu 2017 r. _______________________________________________________________________________________ Więcej...
 • AKTUALIZACJA WIEDZY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ +

  Kurs przeznaczony jest dla inspektorów ochrony radiologicznej (IOR-0, IOR-1), którym upływa 5 letni okres ważności decyzji. (Zmiana na obecnie obowiązujące Więcej...
 • OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM osób zatrudnionych przy obsłudze oraz w sąsiedztwie urządzeń zawierających zamknięte źródła promieniowania jonizującego (np. KWK) +

  Szkolenie przeznaczone dla pracowników mających kontakt z promieniowaniem jonizującym np. dla pracowników kopalń, hut itd. Szkolenie wymagane przez Prawo Atomowe. Więcej...
 • SPRAWDZANIE UŻYTKOWYCH NARZĘDZI POMIAROWYCH DŁUGOŚCI I KĄTA . Termin maj 2017 r. +

  Kurs przeznaczony jest dla pracowników laboratoriów i izb pomiarowych.Program kursu obejmuje sprawdzanie zgodnie z przepisami Głównego Urzędu Miar i wymaganiami Więcej...
 • SPRAWDZANIE I WZORCOWANIE CIŚNIENIOMIERZY - MANOMETRÓW +

  Kurs przeznaczony jest dla pracowników laboratoriów i izb pomiarowych.Program kursu obejmuje sprawdzanie zgodnie z przepisami Głównego Urzędu Miar i wymaganiami Więcej...
 • INŻYNIERIA SMAROWANIA MASZYN PRZEMYSŁOWYCH +

  Kurs przeznaczony jest dla pracowników służb utrzymania ruchu.Program kursu obejmuje : TOWAROZNAWSTWO NAFTOWE - technologia otrzymywania olejów smarnych,podstawowe własności olejów smarnych, dodatki Więcej...
 • Szkolenie dla technologów szkła +

  Organizatorzy szkolenia Śląska Rada NOT FSNT i Sekcja Przemysłu Szklarskiego SITPMB w Katowicach, zaprosili do udziału w Szkoleniu dla Technologów Więcej...
 • SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY +

  Kurs przeznaczony jest: dla społecznych inspektorów pracy ( zakładowych i oddziałowych) jako aktualizacja wiedzy dla SIP kontynuujących kadencję. Program kursu obejmuje: Więcej...
 • SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY +

  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY SZKOLENIE OKRESOWE Oferujemy następujące rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:- dla pracodawców i osób Więcej...
 • POMIARY TERMOWIZYJNE I PIROMETRYCZNE - TEORIA I ZASTOSOWANIE PRAKTYCZNE +

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób dokonujących pomiarów i obserwacji przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu termowizyjnego. Program szkolenia obejmuje: podstawy teoretyczne pomiarów Więcej...
 • OBSŁUGA WAG SAMOCHODOWYCH I KOLEJOWYCH, PRZENOŚNIKOWYCH I WISZĄCYCH - MECHANICZNYCH I ELEKTRONICZNYCH +

  Kurs przeznaczony jest dla osób obsługujących wagi mechaniczne i elektroniczne: pomostowe - samochodowe i kolejowe; elektroniczne wagi wiszące (hakowe); przenośnikowe.Program kursu Więcej...
 • BEZPIECZNE POSTĘPOWANIE PRZY PRACACH Z AZBESTEM - RENOWACJA LUB USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST +

  Ukończenie kursu jest warunkiem wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na wykonywanie prac przy bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest Więcej...
 • POMIARY WARSZTATOWE ( dla kontrolerów jakości produkcji) +

  Kurs przeznaczony jest dla kontrolerów jakości, technologów, pracowników laboratoriów i izb pomiarowych.Program kursu obejmuje: tolerancje i pasowania; pomiary chropowatości powierzchni; Więcej...
 • SPRAWDZANIE WZORCÓW I SPRAWDZIANÓW +

  Kurs przeznaczony jest dla pracowników laboratoriów i izb pomiarowych.Program kursu obejmuje sprawdzanie zgodnie z przepisami Głównego Urzędu Miar , Polskimi Normami Więcej...
 • EKSPLOATACJA I DOZÓR URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 kV +

  Kurs przeznaczony jest osób zajmujących się eksploatacją, pomiarami i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających Więcej...
 • PALACZ KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA – UPRAWNIENIA G2 +

  Kurs przeznaczony jest: dla osób obsługujących niskotemperaturowe kotły wodne. Celem kursu jest przygotowanie do zawodu i egzaminu przed komisją powołaną Więcej...
 • OBSŁUGA WYMIENNIKÓW CIEPŁA +

  Kurs przeznaczony jest: dla osób obsługujących wymienniki ciepła. Celem kursu jest przygotowanie uzyskania uprawnień URE. Program kursu obejmuje : Przepisy U.R.E., Więcej...
 • METODYKA PROWADZENIA SZKOLEŃ OKRESOWYCH BHP +

  Kurs przeznaczony jest: dla pracowników administracyjnej służby BHP oraz innych osób przygotowujących się do prowadzenia zajęć na szkoleniach okresowych w Więcej...
 • Kurs dla inspektorów ochrony radiologicznej typu R i S +

  Kurs dla inspektorów ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych.(kurs w organizacji - aktualne informacje pod numerem telefonu Więcej...
 • NOWE WYMAGANIA OCHRONY P.POŻ. BUDYNKÓW, INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 30 CZERWCA 2010r. +

  Zgodnie z nowym rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków od 30 czerwca 2010 r. na właścicieli, zarządców i użytkowników Więcej...
 • PODSTAWOWE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI +

  Kurs przeznaczony jest dla kadry kierowniczej, pracowników inżynieryjno-technicznych, służb normalizacyjnych, pracowników kontroli jakości.Program kursu obejmuje: cele i funkcje normalizacji; podstawy Więcej...
 • ISO 9001-2000 PRZYGOTOWANIE FIRMY DO UZYSKANIA CERTYFIKATU +

  Szkolenie prowadzone jest przy współpracy z firmą konsultingową PSM Consultancy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.Przedmiotem oferty są usługi Więcej...
 • AUDYTOR EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ +

  Energy-Systems & mangement dr inż. Krzysztof Wilk oraz Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicachzapraszają do udziału w szkoleniu"Audytor Więcej...
 • KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA PRZEMYSŁ SZKLARSKI 2016 (11-13 października) +

  ZAPROSZENIE KOMUNIKAT 2 ŚLĄSKA RADA NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ FSNT W KATOWICACH Ogólnopolska Sekcja Przemysłu Szklarskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Więcej...
 • Śląskie Dni Techniki 11-26 października 2016 +

  Zapraszamy do pobrania zaproszenia na Śląskie Dni Techniki Więcej...
 • Szkolenia i kursy +

  Zapraszamy do zapoznania się a aktualną ofertą szkoleniową NOT Katowice Więcej...
 • 1

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Społeczność